НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Февраль 22nd, 2008 leksya Posted in Учебник датского языка |

Онии одинаковы для всех лиц: jeg/du/han/hun/vi/I/de bliver
jeg/du/han/hun/vi/I/de blev
jeg/du/han/hun/vi/I/de er blevet

* - модальные глаголы
** - вспомагательные глаголы
*** - модальные и вспомагательные глаголы

Вот список наиболее употребляемых неправльных глаголов:

Инфинитив Значение Настоящее время Прошедшее время Перфект
at blive** становиться bliver blev er blevet
at drikke пить drikker drak har drukket
at dø умирать dør døde er død
at få** получать får fik har fået
at give давать giver gav har givet
at gøre делать gør gjorde har gjort
at gå идти går gik er/har gået
at have** иметь har havde har haft
at komme приходить kommer kom er kommet
at kunne* мочь kan kunne har kunnet
at lade позаолять lader lod har ladet
at le смеяться ler lo har leet
at ligge лежать ligger har ligget
at lægge класть lægger lagde har lagt
at løbe бежать løber løb har løbet
at måtte* долженствовать måtte har måttet
at se видеть ser har set
at sidde сидеть sidder sad har siddet
at sige сказать siger sagde har sagt
at skrive писать skriver skrev har skrevet
at skulle*** долженствовать skal skulle har skullet
at sove спать sover sov har sovet
at spørge спрашивать spørger spurgte har spurgt
at stå стоять står stod har stået
at sælge продавать sælger solgte har solgt
at sætte садить sætter satte har sat
at tage брать tager tog har taget
at vide знать ved vidste har vidst
at ville*** бы vil ville har villet
at være** быть er var har været

Leave a Reply